Stages | Info voor bedrijven

Stages

De bacheloropleiding Marketing Communicatie is een hbo-opleiding die studenten voorbereidt op een functie in de wereld van marketing, communicatie, media, reclame, PR en events. Een stageplaats biedt mogelijkheden voor zowel stagebedrijf als voor student.
De student kan tijdens zijn afstudeerstage en -opdracht activiteiten ontplooien die bijdragen aan (het oplossen van problemen m.b.t.) bestaande of verwachte ontwikkelingen, processen, producten/diensten of zich bezighouden met zaken waarvoor (nog) geen tijd kon worden vrijgemaakt. De student kan bijdragen leveren aan onderzoek en ontwikkelingen voor bestaande en/of nieuwe projecten. Door de in de studie verworven competenties kan de student nieuwe/vernieuwende ideeën en verdieping aanleveren in de organisatie.

Doelstellingen stagebedrijf

  • Voor de organisatie die de student een (afstudeer)plaats biedt, zijn de volgende doelstellingen relevant:
● het laten uitvoeren van onderzoek en doen van aanbevelingen op hbo-bachelorniveau op een voor de organisatie relevant terrein
● het gebruik maken van de kennis en inzichten van een externe persoon die beschikt over een onafhankelijke blik en actuele kennis
● kennis maken met toetreders tot de arbeidsmarkt.

Criteria stagebedrijf

De stageplaats moet aan een aantal criteria voldoen. De stageplaats dient een (inter)nationaal opererende professionele organisatie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te zijn, met een minimum van 4 werknemers. Indien uw bedrijf minder dan 4 werknemers heeft kan op grond van voldoende argumentatie afgeweken worden van deze voorwaarde. De examencommissie dient in dit geval een positief advies te geven.


Werktijden

De stage heeft een looptijd van 20-22 weken. De weektaak bedraagt 38 uur, of conform CAO van het stagebedrijf. Verlofdagen en vakantie dienen in overleg met het stageverlenende bedrijf opgenomen te worden. De student houdt rekening met een terugkomdag (op school) en eventueel herkansingen en zal dit tijdig overleggen met het stageverlenende bedrijf.

De student dient in totaal 800 uur stage te lopen en krijgt hierbij 40 uur toegekend voor voortraject en stageverslag.

Stagebegeleiding

De begeleiding vanuit de organisatie is vooral gericht op de manier waarop de student de zijn/haar activiteiten uitvoert en daarvan leert. De student maakt daarover aan het begin van de stage afspraken met de bedrijfsbegeleider, met als uitgangspunt dat de student zoveel mogelijk zelfstandig functioneert en zich initiatiefrijk kan opstellen. Daarnaast is er vanuit ons een begeleider die minimaal twee bezoeken brengt aan het bedrijf.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u een interessante stageplaats te bieden*?  Mail dan naar onze stage-coördinator Tijs Keverkamp via stage@thenewschool.nl.

*We ontvangen uw stagevacature graag in pdf.